Algemene voorwaarden De Hondenhoeve – hondenschool

 

 

Hondenschool De Hondenhoeve, hoofdvestiging te Vledderveen aan de 3e Oomsberg 1, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer 52694828.

 

Artikel 1: Begrippen, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen, begeleiding en activiteiten aanbiedt.
 2. Trainer/instructeur: medewerker van de hondenschool.
 3. Cursist: hondeneigenaar die de hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
 4. Overeenkomst/opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, begeleiding of activiteit.
 5. Contractperiode: de overeengekomen duur van de overeenkomst/opdracht in de vorm van een of meerdere cursussen, begeleidingstrajecten of activiteiten.
 6. De Hondenhoeve behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden die geldt, is de versie die te vinden is op hondenhoeve.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

 

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met hondenschool De Hondenhoeve.
 2. Overeenkomst/opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van de hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres en telefoonnummer van zichzelf evenals naam, leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
  1. Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de voorlaatste of laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.
 3. Na aanmelding is de cursist verplicht het cursusgeld te voldoen bij voorkeur per bank vóór de tweede lesdag.
 4. In geval van niet tijdige betaling behoudt de hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
 5. De cursist ontvangt na eerste aanmelding bevestiging van betreffende cursus.

 

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus

 1. De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.
 2. Indien een cursist jonger is dan 12 jaar behoudt de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.
 3. Indien een cursist jonger is dan 12 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door een ouder of voogd. Uitzondering hierop vormt de kindertraining, waarbij de lessen zonder ouders of voogd gegeven worden.
 4. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus. Honden moeten de entingen hebben gekregen die voor hun leeftijd gelden.
 5. Pups mogen deelnemen aan de puppycursus vanaf een leeftijd van 8 weken.
 6. De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat de hond een risico vormt voor de gezondheid van andere deelnemers.
 7. Loopse teven mogen deelnemen aan de training, mits ze zelf in goede conditie zijn en de afleiding voor de andere aanwezige honden niet te groot is. Dit ter beoordeling van de trainer/instructeur. Voorwaarde is wel dat ze gedurende de 3 weken van de loopsheid tijdens de les een broekje dragen. Bij trainingen waarbij toestellen en materialen gebruikt worden (eg behendigheid, flyball, hersenwerk en balans en coördinatie) mogen loopse teven gedurende de 3 weken van de loopsheid niet deelnemen, ook niet met een broekje aan.
 8. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van een gewone, niet slippende halsband of een goed passend tuig en een vaste lijn van ongeveer 1,2 meter. Flexi lijnen en correctiematerialen zijn niet toegestaan.

 

Artikel 4: Annulering van lessen

 1. De hondenschool houdt zich het recht voor een geplande groep te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. Reeds ingeschreven cursisten krijgen een alternatief aangeboden. Indien het alternatief niet passend is, vervalt de verplichting tot betaling.
 2. Doorgang van de training wordt bepaald door de hondenschool. Wanneer een les niet doorgaat vanwege weersomstandigheden, staat dit minimaal een uur voor aanvang van de les vermeld op facebook en op de website (hondenhoeve.nl). Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden doorgeschoven.
 3. Bij groepsles heeft de cursist het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen, als deze op de hoogte van de oefeningen is.
 4. Bij ziekte/afwezigheid van de trainer:
  1. Zal de hondenschool een vervangende trainer/instructeur regelen; of
  2. Haalt de trainer/instructeur de betreffende les op een nader te bepalen datum/tijdstip in.
 5. Inschrijving is voor een cursus, niet voor een bepaald aantal lessen, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Gemiste groepslessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd. In het geval dat de cursist door overmacht langere tijd niet kan deelnemen zullen wij in overleg tot een regeling proberen te komen.
 7. Een privéles kan alleen ingehaald worden indien deze minimaal 24 uur van tevoren is geannuleerd. Anders komt deze te vervallen.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Voor iedere door De Hondenhoeve aangegane overeenkomst geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. De Hondenhoeve kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Daarentegen zal De Hondenhoeve haar uiterste best doen om het door cursist gewenste resultaat te bereiken. Bij het uitblijven van het door cursist gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting onverkort van kracht.
 2. De Hondenhoeve is niet aansprakelijk voor ziekte(n) en/of (vermeende) gebreken, fysiek of mentaal, welke de hond(en) en/of de/het kind/kinderen mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden door De Hondenhoeve.
 3. Cursist kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van zijn hond advies vragen aan hondenschool. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de trainers en gedragstherapeuten van De Hondenhoeve. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van De Hondenhoeve voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen.
 4. Cursist blijft altijd aansprakelijk voor (de gevolgen van) het gedrag van zijn/haar hond en/of kind(eren).
 5. Cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen, honden, of goederen wordt toegebracht.
 6. Cursist is verplicht een WA verzekering af te sluiten waarin ook de hond(en) en het/de kind/kinderen meeverzekerd zijn.

 

Artikel 6: Copyright

 1. Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool en/of Quiebus. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 7: Beeldmateriaal

 1. In verband met de privacy van onze cursisten mag op het terrein niet gefilmd of gefotografeerd worden, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.

 

Artikel 8: Geschillen

 1. Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst. Als enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of nietig verklaard wordt door een rechtbank of wetgever, blijven de overige voorwaarden van kracht.

Inloggen cursisten